Gammelhyttan-Gammal (Filipstad)

karta

karta_koo

lantmäteriet

Filipstads Bergslag ”Belägen ca 5 km NNO om Filipstad, vid Gamlesjöns västra strand, 195 m.ö.h. Mycket är oklart om denna anläggning. Vi refererar därför ordagrant ur ”Värmlandsberg – Atlas över Sveriges bergslag”.
RAÄ (Riksantikvarieämbetet) 87. Hyttområde (Gammalhyttan) bestående av 1 ugnsfundament, 1 slaggvarp, 1 kol/slagghög och 2 dammvallar. I området finns även en stensamling som eventuellt kan utgöra ytterligare en ugnsanläggning.
Arkeologisk undersökning: RAÄ 87 undersöktes arkeologiskt 1977 av Värmlands Museum, Göran Wettergren. Något som kan tolkas som ett masugns- eller härd fundament torvades av och dokumenterades och det drogs ett sökschakt genom ett slaggvarp. Kol-14 prover gav dateringar från 1400- 1600-talen. 

Besiktning: Vid besiktning inom ramen för detta arbete i augusti 2001 konstaterades att det fanns trolig färskningsslagg i kol/slagghögen samt trolig kopparslagg i slaggvarpet. Dessutom fanns uppströms i området en hyttruin med ytterligare ett slaggvarp bestående av masugnsslagg och en kallmurad dammvall mellan sjön och hyttruinen. ”Stensamlingen” som skulle kunna utgöra ytterligare en ugnsanläggning påträffades däremot inte. En teori är att det på platsen funnits en kopparhytta och att denna i ett sekundärt skede, när masugnen var i drift, gjorts om till en färskningshärd, vilket motsvarar den anläggning som blivit avtorvad”. 

Riksantikvarieämbetet Hyttområde, 35×25 m (NÖ-SV), bestående av 1 ungsfundament, 1 slaggvarp, 1 kol/slagghög och 2 dammvallar. Ungsfundament, 2.5×2.5 m (ÖSÖ-VNV) och intill 0.6 m h (högst i V) av 0.3-1 m st stenar. Utgrävt. Alldeles NÖ om ovanstående är: Kol/slagghög,5×2.5 m (SÖ-NV) och 1 m h. Rödbrända stenar och bränd lera ingår också. Avtorvat. 2-3 m NÖ härom är en stensamling som kan utgöra ytterligare en anläggning (ugn?). 6 m N om ungsfundamentet är: Slaggvarp, 15 m l (NÖ-SV), 6 m br och 1 m h. Övertorvat, men genomgrävt i längdriktningen. 16 m SÖ om ungsfundamentet är: Dammvall, bågformig, ca 15 m l (NÖ-SV-S), 1.5 m br och 0.2-0.6 mh, genomgrävd i bäckfåran. 15 m NÖ om ungsfundamentet är 1 kolbotten. Ca 60 m SÖ om hyttområdet vid sjöns utlopp är:Dammvall, 25 m l (NÖ-SV, varav 1.5 m br plats för dammlucka), 2 mbr och övertorvad kallmur, intill 1.5 m h . Sly. Nedlagd före 1540 (Furuskog).

Tidsperiod 1400 – före 1540

Egna bilder

Fototid 190604. Gammelsjön

Reflektion

Ser nu när jag kommer hem att vi letade lämningar efter hyttan på fel plats. Det ska finnas rester av hyttan lite mer nedströms än där vi var. Kanske ett nytt besök. Vore kul att hitta något från en verksamhet som bedrevs för så länge sedan. Under 1400 och 1500 talet enl Furuskog

Källor och länkar

  • Riksantikvarieämbetet
  • Lantmäteriet
  • Filipstads Bergslag
  • Jalmar Furuskogs bok ”De värmländska järnbruken” 1924.